+48 739 199 006
ul. Gdańska 4A/B4, 87-100 Toruń
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Strona główna » Regulamin Portalu Pewny Regulamin

Regulamin Portalu Pewny Regulamin

Regulamin Portalu www.pewnyregulamin.pl

Spis treści:

 1. Przepisy ogólne
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 3. Usługi
 4. Płatność
 5. Postępowanie reklamacyjne i zasady odpowiedzialności
 6. Zasady obowiązywania Certyfikatu
 7. Reguły dostarczania treści
 8. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne
 9. Zasady obowiązywania licencji
 10. Newsletter
 11. Postanowienia końcowe

Art. 1
Przepisy ogólne

1.1. Portal internetowy www.pewnyregulamin.pl prowadzony jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Ciesielski, ul. Gdańska 4A/B4, 87-100 Toruń, NIP: 7393518825 (dalej jako “Administrator”).
1.2. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego www.pewnyregulamin.pl
1.3. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które zamierzają korzystać z oferowanych za jego pośrednictwem usług w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Świadczone za pośrednictwem portalu usługi nie są skierowane do:

1.3.1 konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)           
1.3.2 osób fizycznych dokonujących z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.4. Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):
1.4.1. Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski, ul. Gdańska 4/B4,
87-100 Toruń, NIP: 7393518825;     
1.4.2. Portal – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem – www.pewnyregulamin.pl;
1.4.3. Dokument prawny – opracowany przez Usługodawcę wzór aktu prawnego przeznaczony do wykorzystania w działalności Usługobiorcy;    
1.4.4. Usługobiorca – podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy jedną z oferowanych usług;         
1.4.5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

1.4.6. Usługa – oferowane przez Sprzedającego usługi, w tym usługi cyfrowe określone w Regulaminie;

1.4.7. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Usługobiorcy na:

wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę. Kompletna i aktualna lista Usług, dostępna jest pod adresem www.pewnyregulamin.pl
1.4.8. Cennik – aktualne obowiązujące ceny Usług, wyświetlane wraz opisem Usługi, potwierdzane na etapie składania zamówienia;

1.4.9. Certyfikat – udostępniany przez Usługodawcę dokument, potwierdzający, że dokument prawny odpowiada wymogom prawa, jest wolny od postanowień niedozwolonych;
1.4.10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Portalu;
1.4.11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

Art. 2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. W ramach Portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Profil, Wirtualny koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy.
2.2. Wszystkie wskazane w punkcie 2.1 Usługi mają charakter nieodpłatny.
2.3. Profil jest Usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.           
2.4. Usługa Profil umożliwia poprzez zalogowanie dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o zakupionych Usługach.        
2.5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profil. Rezygnacja z tej usługi spowoduje utratę dostępu do zgromadzonych w ramach Profilu danych. Rezygnacja nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością.  
2.6. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zarządzanie Usługami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz innych ewentualnych kosztów.
2.7. Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Usług, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednej Usługi do Wirtualnego koszyka. 
2.8. Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Usługobiorcy.        
2.9. Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia.
2.10. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

Art. 3
Usługi

3.1. Informacje zawarte na stronie www Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert.           
3.2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu oferuje następujące rodzaje Usług:
3.2.1.  usługę udostępnienia Dokumentu prawnego;    
3.2.2. usługę indywidualizacji Dokumentu prawnego; 
3.2.3. usługę wstępnego darmowego audytu sklepu internetowego.           
3.3. W ramach usługi udostępnienia Dokumentu prawnego, Usługodawca, w zamian za umówione wynagrodzenie (ustalone w oparciu o obowiązujący Cennik) udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z wzoru aktu prawnego.            
3.4. W ramach usługi udostępnienia Dokumentu prawnego, Usługodawca, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przekaże Usługobiorcy Certyfikat.
3.5. W ramach usługi udostępnienia Dokumentu prawnego, Usługodawca, przez okres oznaczony w Cenniku zobowiązuje się że w określonych odstępach czasu będzie dokonywał kontroli wzoru Dokumentu prawnego pod kątem jego zgodności z obowiązującymi wymogami prawa i w razie potrzeby informował o niezbędnych zmianach (usługa aktualizacji).
3.6. Wprowadzenie do Dokumentu prawnego zmian innych niż zmiany konieczne z uwagi na potrzebę dostosowania do wymogów prawa, w tym nade wszystko zmian na życzenie Usługobiorcy, może nastąpić na podstawie odrębnej umowy Stron, za odrębnie ustalonym wynagrodzeniem.
3.7. Zakup usługi udostępnienia Dokumentu prawnego następuje według następujących kroków:
3.7.1. Usługobiorca odnajduje w Portalu interesującą go opcję:         
3.7.2. Umieszcza wybraną Usługę w Wirtualnym Koszyku, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia;       
3.7.3. Usługobiorca uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia;
3.7.4. Usługobiorca składa zamówienie, aktywując przycisk Zamawiam i płacę – w tym momencie zamówienie danej Usługi uważa się za złożone;   
3.7.5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy nabycia danej Usługi;  
3.7.6. Po złożeniu zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji;           
3.7.7. Usługobiorca opłaca zamówienie. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą.
3.7.8. Po dokonaniu zapłaty, Usługobiorca na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje zamówioną Usługę (uzyskuje licencje na korzystanie z wzoru aktu prawnego).
3.8. W ramach usługi indywidualizacji Dokumentu prawnego, Usługodawca, w zamian za umówione wynagrodzenie (ustalone odrębnie przez Strony) udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z przygotowanego w oparciu o indywidualne oczekiwania Usługobiorcy wzoru Dokumentu prawnego.    
3.9. W ramach usługi indywidualizacji Dokumentu prawnego, Usługodawca, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przekaże Usługobiorcy Certyfikat.    
3.10. W ramach usługi indywidualizacji Dokumentu prawnego, Usługodawca, przez okres oznaczony w Cenniku zobowiązuje się że w określonych odstępach czasu będzie dokonywał kontroli wzoru Dokumentu prawnego pod kątem jego zgodności z obowiązującymi wymogami prawa i w razie potrzeby wprowadzał niezbędne zmiany (usługa aktualizacji).
3.11. Wprowadzenie do Dokumentu prawnego zmian innych niż zmiany konieczne z uwagi na potrzebę dostosowania do wymogów prawa, w tym nade wszystko zmian na życzenie Usługobiorcy, może nastąpić na podstawie odrębnej umowy Stron, za odrębnie ustalonym wynagrodzeniem.
3.12. Zakup usługi indywidualizacji Dokumentu prawnego następuje według następujących kroków:
3.12.1. Usługobiorca odnajduje w Portalu interesującą go opcję;        
3.12.2. Za pośrednictwem dedykowanego formularza Usługobiorca przedstawia swoje oczekiwania;
3.12.3. Usługodawca nawiązuje kontakt z Usługobiorcą i uzyskuje dalsze wytyczne, niezbędne do stworzenia Dokumentu prawnego;
3.12.4. Strony potwierdzają cenę Usługi oraz termin realizacji;           
3.12.5. Usługobiorca opłaca zamówienie. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą.
3.12.6. Po dokonaniu zapłaty, Usługobiorca na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje zamówioną Usługę.     
3.13. W ramach wstępnego darmowego audytu, Usługodawca, na zlecenie Usługobiorcy przeprowadzi nieodpłatną ocenę prawną treści zawartych w sklepie, portalu internetowym prowadzonym przez Usługobiorcę.  
3.14. Ocena prawna obejmować będzie w szczególności analizę pod kątem zgodności z prawem oraz pod kątem wystąpienia potencjalnych ryzyk.     
3.15. Wstępny darmowy audyt zostanie przeprowadzony w terminie indywidualnie ustalonym przez Strony.  
3.16. Po przeprowadzeniu audytu, Usługobiorca otrzymuje na wskazany przez siebie adres elektroniczny raport. Raport obejmuje trzy pierwsze wnioski z przeprowadzonej analizy.
3.17. Celem usługi wstępnego bezpłatnego audytu oraz sporządzonego w jej trakcie raportu jest umożliwienie Usługobiorcy podjęcia decyzji, czy istnieje u niego zapotrzebowanie na pozostałe oferowane przez Usługodawcę Usługi.           
3.18. Skorzystanie z usługi darmowego audytu następuje według następujących kroków:
3.18.1. Usługobiorca odnajduje w Portalu interesującą go opcję;        
3.18.2. Za pośrednictwem dedykowanego formularza, Usługobiorca zleca przeprowadzenie darmowego audytu;   
3.18.3 Usługodawca potwierdza możliwość wykonania wstępnego nieodpłatnego audytu oraz termin realizacji;    
3.18.4. Po przeprowadzeniu darmowego audytu, Usługobiorca na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje raport.      
3.19. Przedstawione w niniejszym paragrafie Usługi mogą być łączone w pakiety, mogą również być oferowane pod różnymi nazwami handlowymi.

Art. 4
Płatności

4.1. Wszystkie ceny prezentowane w Portalu są cenami netto – należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą wysokością (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej).
4.2. W przypadku wybranych Usług, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty.
4.3. Portal umożliwia następujące formy płatności:     
4.3.1. zewnętrzna usługa płatnicza Przelewy24
4.4. Za moment zapłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
4.5. Usługobiorca za pośrednictwem strony www Portalu jest informowany o terminie, w jakim nastąpi realizacja Usługi.       
4.6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

Art. 5
Postępowanie reklamacyjne i zasady odpowiedzialności

5.1 Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady Usług, w tym w szczególności z tytułu wykonanych Usług, jak również za zgodność Usług z umową.           
5.2 Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona. W każdym przypadku, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców jest ograniczona do wysokości zapłaconej przez Usługobiorcę ceny.      
5.3 Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji.       
5.4 Usługobiorca może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna na z opisanych okoliczności:      
5.4.1 Usługa jest z umową 
5.4.1 występują wady Produktu lub Usługi,        
5.4.1 wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,    
5.4.1 w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.          
5.5 Zaleca się, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: biuro@pewnyregulamin.pl
5.6 W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
5.6.1. imię i nazwisko,         
5.6.2. nr zamówienia,          
5.6.3. datę nabycia,  
5.6.4. rodzaj reklamowanej Usługi lub Produktu,            
5.6.5. dokładny opis problemu,               
5.6.6. żądanie Klienta,           
5.6.7. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.         
5.7 Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Usługi lub Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Usługi).         
5.8 Użytkownik (tj. każda osoba korzystająca z Portalu) ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu, Usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:    
5.8.1. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis,      
5.8.2. data wystąpienia problemów,        
5.8.3. żądanie Użytkownika,          
5.8.4. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.         
Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.               
5.9 Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca lub Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.   
5.10 Sprzedający nie udziela gwarancji na Usługi, chyba że co innego wynika z opisu danej Usługi na stronie Portalu.    
5.11 Jeżeli Usługobiorca nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową          
5.12 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, jeżeli Usługobiorca, najpóźniej w chwili złożenia za-mówienia, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jest niezgodna z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Art. 6
Zasady obowiązywania Certyfikatu

6.1. W ramach Usług Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Certyfikat.     
6.2. Dokument Certyfikatu posiada formę graficzną.   
6.3. Certyfikat zostaje udostępniony na czas oznaczony, równy okresowi, przez który Usługodawca będzie zobligowany do dokonywania aktualizacji wzoru Dokumentu prawnego.
6.4. Usługobiorca ma prawo przedłużyć okres korzystania z Certyfikatu, wykupując usługę dalszej aktualizacji, zgodnie z postanowieniami Cennika lub odrębną ofertą Usługodawcy.
6.5. Certyfikat potwierdza, że wzór Dokumentu prawnego odpowiada wymogom prawa
6.6. W związku z powyższym, Usługodawca udziela na rzecz Usługobiorcy nieograniczonej terytorialnie, lecz ograniczonej czasowo licencji obejmującej treść Certyfikatu na następujących polach eksploatacji:        
6.6.1. utrwalanie;      
6.6.2. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;  
6.6.3. publiczne udostępnianie w ramach jednej domeny internetowej.      
6.7. Usługobiorca zachowuje prawo do korzystania z Certyfikatu przez okres wynikający z zawartej Umowy.    
6.8. Wprowadzenie przez Usługobiorcę nieuzgodnionych z Usługodawcą zmian w treści Dokumentu prawnego skutkuje natychmiastowym ustaniem obowiązywania licencji dotyczącej Certyfikatu.

Art. 7
Reguły dostarczania treści

7.1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom opcję zamieszczania treści za pośrednictwem Formularza kontaktowego.     
7.2. Użytkownicy powinni powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.3. W szczególności, Użytkownicy powinni powstrzymać się od:     
7.3.1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);                          
7.3.2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
7.3.3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
7.3.4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;            
7.3.5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
7.3.6. podejmowania nieuzgodnionej z Usługodawcą działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
7.3.7. nieuzgodnionego z Usługodawcą testowania Portalu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
7.3.8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
7.4. Usługodawca uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:           
7.4.1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia        
lub
7.4.2. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.   
7.5. Z tego powodu, Usługodawca prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: biuro@pewnyregulamin.pl.

Art. 8
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

8.1. Korzystając z Portalu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.         
8.2. Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:         
8.2.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
8.2.2. ustawy o własności przemysłowej;
8.2.3. ustawy o ochronie baz danych;      
8.2.4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
8.3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
8.4. Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

Art. 9
Zasady obowiązywania licencji

9.1 W ramach świadczenia usług udostępnienia Dokumentu prawnego oraz indywidualizacji Dokumentu prawnego, Usługodawca, udziela na rzecz Usługobiorcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji obejmującej treść Dokumentu prawnego na następujących polach eksploatacji:            
9.1.1 utrwalanie;       
9.1.2 modyfikowanie;          
9.1.3 wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;    
9.1.4 publiczne udostępnianie w ramach jednej domeny internetowej.       
9.2 Licencja nie uprawnia do udostępniania Dokumentu prawnego osobom trzecim, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, niezależnie od przyjętej podstawy prawnej.

Art. 10
Newsletter

10.1. Usługodawca świadczy usługi Newstlettera, które mogą zawierać treści o charakterze marketingowym. W związku z tym w celu otrzymywania Newstettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną do Usługodawcy.
10.2. Rejestracja do Newslettera może nastąpić przez wypełnienie formularza na stronie Portalu.
10.3. Newsletter przesyłany jest drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji do Newslettera.
10.4. Adres e-mail podany podczas rejestracji może być w każdym czasie zmieniony.
10.5. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić w każdym czasie przez kliknięcie w hiperłącze zawarte w wiadomości mailowej otrzymanej za pośrednictwem Newslettera. Rezygnacja z Newslettera będzie skutkowała niezwłocznym rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie Usługi Newslettera.

10.6. Rezygnacja z Newslettera nie skutkuje niemożnością korzystania z pozostałych funkcjonalności Portalu.

Art. 11
Postanowienia końcowe

11.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2023 r.
11.2 Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
11.2.1. zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Portalu;
11.2.2. zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail;
11.2.3. do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
11.3 Regulamin dostępny jest pod adresem https://pewnyregulamin.pl/regulamin/.
11.4 Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Portalu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@pewnyregulamin.pl
11.5 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: www.pewnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/
11.6 W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
11.6.1. połączenie z siecią Internet,
11.6.2. przeglądarka internetowa:
11.6.2.1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,
11.6.2.2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,
11.6.2.3. Opera w wersji 51 lub wyższej,
11.6.2.4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,
11.6.2.5. Safari w wersji 11 lub wyższej,
11.6.3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
11.6.4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
11.6.5. włączona obsługa JavaScript,
11.6.6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania z Portalu za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

O nas

PEWNYREGULAMIN.PL został stworzony przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego Radcę prawnego, który prawną obsługą e-przedsiębiorców zajmuje się nieprzerwanie od 2014r.

Mamy doświadczenie w obsłudze między innymi sklepów internetowych, platform sprzedażowych, portali tematycznych, podmiotów świadczące usługi SaaS.

Przeczytaj Regulamin oraz Politykę prywatności naszego serwisu.

Kontakt

ul. Gdańska 4A/B4, 87-100 Toruń
+48 739 199 006biuro@pewnyregulamin.pl
© 2024 Pewny Regulamin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie The First